Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Mer än ett språk

Mer än ett språk
De flesta människor i världen är minst tvåspråkiga och allt fler länder är också flerspråkiga. Hur fungerar samhället i ett land med flera språk? Kanadas officiella språk är kolonisatörernas: franska och engelska. Ursprungsbefolkningens språk är undanträngda, men deras användare vägrar att ge upp. First Nations är benämningen på ursprungs-befolkningen och det talas ett femtiotal inhemska språk. Samtidigt leder…

Läs mer...

Skriv ut

Språk bygger broar - Växtkraft

Språk bygger broar - Växtkraft

Seminariet Växtkraft behandlar aktuell forskning om relationen mellan språk, kultur och identitetsutveckling samt lyfter fram några av de psykologiska och sociala aspekter som påverkar elevernas utveck­ling i, med och genom språk och kultur.

Seminariet äger rum i Sundsvall 4-5 oktober och vän­der sig till skolledare, lärare i modersmål, lärare i svenska som andra språk, lärare i andra ämnen…

Läs mer...

Skriv ut

Seminarieserie för rektorer

Seminarieserie för rektorer
"Flerspråkiga elevers förutsättningar och lärande - rektors roll"
Utbildningen, vid malmö Högskola, tar sin utgångpunkt i rektorernas pedagogiska ledarskap i den egna verksamheten med fokus på att utveckla flerspråkig lärmiljö. Syftet med utbildningen är att ge rektorerna uppdaterade kunskaper kring flerspråkiga elevers lärande samt vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för ökad måluppfyllelse. Syftet är också att stärka rektor i…

Läs mer...

Skriv ut

Tema Morsmål

Tema Morsmål

Den norska webbplatsen Tema Morsål har utökat antalet språk och når nu ut till ännu flera flerspråkiga lärare, elever och föräldrar. De nya språken är thai, litauiska och sorani. På vår svenska sida högst upp till höger hittar du en symbol av ett hus med en norsk flagga – klicka på den så kommer du direkt dit. Vi…

Läs mer...

Skriv ut

Papperslösa barn

Papperslösa barn
Från och med den 1 juli 2013 har barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för kostnader för dessa barns utbildning. Sista ansökningsdag är den 15 september. Läs mer
Skriv ut

Från ett språk till ett annat

Från ett språk till ett annat
Över en miljon personer i Sverige har i dag ett annat modersmål än svenska och antalet ökar. Därmed ökar också behovet av översättning och tolkning. Samtidigt är bristen på auktoriserade tolkar och översättare ett problem, t.ex. inom sjukvården och rättsväsendet, och i vissa språk saknas helt tolkar och översättare. Vad innebär detta för myndigheter och kommuner? Och vad…

Läs mer...