Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Pristagare 2015

Pristagare 2015

På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet. Läs mer

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Mötas är en temawebb som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Materialet handlar om mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga barn eller elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare. Texterna lyfter områden som alla tillsammans utgör grunden för interkulturell pedagogik. Läs mer

Samiska och meänkieli

Samiska och meänkieli

Just nu går ett tjugotal personer som är kunniga i meänkieli eller samiska en snabbutbildning vid universitetet i Umeå för samiska eller Stockholms Universitet för meänkieli. Målet är att kunna jobba som modersmålslärare i de respektive språken. Läs mer

 

Mångspråkighet

Mångspråkighet

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol- och gymnasiebibliotek bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk. Läs mer

Chef & Ledarskap skriver om nyanlända elever

Chef & Ledarskap skriver om nyanlända elever

Antalet nyanlända elever ökar och på många håll råder stor osäkerhet. Bakom varje siffra i statistiken finns ett barn med kunskaper, erfarenheter och drömmar. Men hur ska skolan kunna ge dem bästa möjliga start i det nya landet? Förskolechefer och rektorer kan göra stor skillnad: Genom att involvera alla lärare, samverka och etablera ett klimat där barnens brister…

Läs mer