Mottagande och introduktion av nyanlända elever

Mottagande och introduktion av nyanlända elever

"En bra början-mottagande och introduktion av nyanlända elever" av Tore Otterup och Gilda Kästen-Ebeling 

Svenska skolor har tagit emot elever från många länder under flera decennier och har försökt att ordna mottagandet efter bästa förmåga. Numera finns emellertid mycket forskning som berör nyanlända elever och många användbara erfarenheter har under denna tid också gjorts i praktiken. I "En…

Läs mer

Nyanlända elevers behov

Nyanlända elevers behov

Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som…

Läs mer

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd
Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna. Som gästprofessor vid Malmö Högskola vill hon bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Både i lärarutbildningen och i skolan. Det är först när man ser och hör hur elever uttrycker sig som man kan ge den stöttning som ger en djupare förståelse av ämnet, menar Hajer. Hon redogör för…

Läs mer

Flerspråkighet

Flerspråkighet
Alla i skolan måste jobba med flerspråkighet och inte bara svensklärarna. Det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan. Det säger Maaike Hajer som är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Se filmen

Hur blir man klok på sitt andra språk?

 
Föreläsning med Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet.
I dagens skola har en av fem elever ett annat modersmål än svenska. I många skolor i flerspråkiga områden gäller det nästan alla elever. Många elever har därför begränsade språkfärdigheter i svenska när de börjar skolan, oavsett om det sker direkt från första klass eller…

Läs mer

Språkstudier får hjärnan att växa

Vid Försvarets tolkskola lär sig unga rekryter ett nytt språk i ett rasande högt tempo. Genom att mäta deras hjärnor före och efter språkträning har en grupp forskare haft en nästan unik möjlighet att observera vad som händer med hjärnan när vi på kort tid lär oss ett nytt språk. Läs mer

Modersmålet är den viktigaste grunden

Modersmålet är den viktigaste grunden
Se en längre intervju med psykologiprofessorn Richard Clément, chef för institutet för flerspråkighetsforskning i Ottawa, Kanada.
De flesta människor i världen är minst tvåspråkiga och allt fler länder är också flerspråkiga, bland dem Sverige. Globaliseringen brukar anges som en förklaring, men det finns även en ökad medvetenhet om modersmålets betydelse. Fler och fler länder erkänner nu också mer…

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
Föreliggande kunskapsöversikt har skrivits av en grupp Umeåforskare inom ramen för forskningsprojektet ”Samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå”. Forskningsprojektet, som medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden, undersöker mottagandet av ensamkommande ungdomar i 15-17 årsåldern som kommit till Sverige och sökt och fått permanent uppehållstillstånd (PUT).Projektet, som pågår i två och ett halvt år och avslutas våren 2014, handlar dels…

Läs mer

Andraspråksinlärning/ Niclas Abrahamsson

Andraspråksinlärning/ Niclas Abrahamsson

Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning.
I bokens tio kapitel presenteras de huvudsakliga empiriska upptäckterna och teorierna om andraspråkets utveckling och variation, dess kognition, processning och universella egenskaper, liksom inflödets, interaktionens och undervisningens roll, effekter av sociala och individuella skillnader samt modersmålets inverkan. Många exempel ges från studier av svenska som andraspråk. Boken avslutas med en…

Läs mer

Polyglotter

Polyglotter
Vad är det som gör att vissa människor snabbt kan lära sig ett nytt språk på en hög nivå? Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. En polyglott är en person som lärt sig minst 6 nya språk i vuxen ålder och som fortsätter att kunna de språken riktigt bra. Se filmen!

Skandinavisk forskning

Skandinavisk forskning
Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Den riktar sig till alla som är intresserade av pedagogik och av utveckling inom förskola och pedagogisk omsorg - förskollärare, studenter, forskare, förskolechefer och handläggare. Politiker som vill hålla sig uppdaterade om fältet eller…

Läs mer

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan
Denna studie av Anne Kultti tar sig an frågan om flerspråkiga barns språkutveckling genom att studera förskolor som språkmiljöer men även mer generellt som miljöer för lärande och utveckling. För att förstå de villkor för lärande och utveckling som råder för många flerspråkiga barn i förskolan idag, används ett teoretiskt perspektiv som inkluderar interaktion, kommunikation, deltagande och redskap.…

Läs mer

Flerspråkighet - en forskningsöversikt

Flerspråkighet - en forskningsöversikt
Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget. Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk (del III). På samma sätt beaktas forskningen om samhällets utbildningsarrangemang för vuxna invandrare samt vuxna invandrares språkinlärning i och utanför…

Läs mer

Involvera modersmålslärarna

Involvera modersmålslärarna
Många forskare menar att modersmålsläraren spelar en oerhört viktig roll för de nyanlända eleverna. Handledning på elevernas eget modersmål gör det lättare att fokusera på innehållet och gör att nyanlända inte tappar så mycket ämneskunskap. Att få använda sitt eget modersmål som verktyg i skolan, ger dessutom kraft och motivation i en situation när det är lätt att…

Läs mer

Flerspråkiga elever

Flerspråkiga elever

Hur uttrycker flerspråkiga ungdomar sina identiteter och sitt språkliga/kulturella arv? Det undersöker forskare från fyra europeiska länder: Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Sverige, genom att bland annat utföra fältstudier med ungdomar i klassrummet, på fritiden och i den digitala miljön. De svenska forskare som deltar i studien är professor Jarmo Lainio (svensk koordinator) och doktorand Anu Muhonen, båda verksamma…

Läs mer

Vad innebär tvåspråkighet?

Vad innebär tvåspråkighet?

Hur utvecklar barn tvåspråkighet och vad innebär det? Hur lär man sig ett nytt språk, vad krävs för att lära sig ny kunskap på ett nytt språk och hur lång tid tar det? Kenneth Hyltenstam berör dessa frågor i denna föreläsning.

Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighet och verksam på Centrum för tvåspråkighet vid Stockholms universitet. Denna föreläsning spelades…

Läs mer

Ofödda barn känner igen sitt modersmål

Ofödda barn känner igen sitt modersmål

Det ofödda barnet börjar lära sej att känna igen sitt modersmål redan före födseln. Det visar en svenskamerikansk studie där spädbarn fått lyssna på typiskt svenska och typiskt engelska vokaler. Forskarna har gått in på bb och frågat föräldrar om de får göra ett litet experiment på deras alldeles nyfödda barn.

40 svenska och 40 amerikanska föräldrapar har…

Läs mer