Fakta & Framtid

Fakta & Framtid
Den här boken riktar sig till unga romer. Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Texterna kan användas som underlag för diskussion och för att inspirera ungdomar att söka mer information.Boken kan även fungera i undervisning i gymnasieskola, folkhögskola eller i studiecirklar. Fakta och Framtid finns på svenska, på romani arli,…

Läs mer

Att bana väg för nyanländas lärande

Att bana väg för nyanländas lärande
Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer.Texten innehåller information om lagar och bestämmelser, om nyanlända elevers rätt till utbildning samt aktuella forskningsrön.Materialet redogör också kort för regeringens förslag om ändringar på området nyanländas lärande. Slutligen finns en checklista för dem som både ansvarar och skapar förutsättningar för…

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus
Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och mycket tyder på att ökningen fortsätter. Allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Kommunernas erfarenheter av mottagande av nyanlända varierar mycket. Ibland finns lång erfarenhet och strategier för verksamheten.Ibland vilar verksamheten på personal utan fast förankring på den kommunala…

Läs mer

Information till nyanlända

Information till nyanlända
Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer och filmer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan.
I serien ingår:
•Förskola och förskoleklass
•Grundskola och fritidshem
•Gymnasieskola
•Grundsär- och gymnasiesärskola
Broschyrerna finns på arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska.…

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål
Från och med höstterminen 2011 sätter lärare betyg med hjälp av de nya kunskapskraven i läroplanen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedömer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven. I materialet presenteras en mängd bedömningar som verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel. Bedömningen utgår från de så kallade…

Läs mer

Gymnasieinformation på flera språk

Gymnasieinformation på flera språk
Vilka gymnasieprogram kan man välja mellan? Med nationellt program menas att innehållet på programmet är detsamma på alla skolor. Utöver de nationella programmen finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Korta texter om varje nationellt program och introduktionsutbildningen finns översatta till 15 olika språk. Du hittar översättningarna i högerspalten på varje programs sida.…

Läs mer

Stödmaterial för studiehandledning

Stödmaterial för studiehandledning
 "Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever". Syftet med materialet är att ge stöd i hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål. Det syftar också till att fördjupa förståelsen kring flerspråkiga elevers lärande och visa hur man kan stödja elevernas kunskapsutveckling. Ladda ned stödmaterialet här

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan
En presentation av gymnasieskolan som vänder sig till föräldrar, elever, studie- och yrkesvägledare och andra intresserade. Informationsmaterialet, översatt till olika språk, presenterar programmen, behörighetskrav, betyggskalan, lärling/apl m.m. och beskriver vad examensmål och ämnesplaner är.

Flera språk i förskolan

Flera språk i förskolan
 Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att öka förskolepersonalens kunskap om barns flerspråkiga utveckling. Som en del i uppdraget har Skolverket tagit fram detta stödmaterial som syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Stödmaterialet är författat av Polly Björk-Willén, fil.dr. i tema Barn, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Tünde Puskás,…

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial

Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial

Många barn i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Hur vi möter dem i förskolan har en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer. Vi kan påverka vilka språkliga kompetenser de kommer att uppnå i sina olika språk och stimulera deras kunskapsutveckling. Språk och identitet hänger oupplösligt samman liksom språk och lärande. Alla barn har…

Läs mer

Med annat modersmål

Med annat modersmål

Rapporten handlar om grundskolans verksamhet för elever med annat modersmål. Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag har utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung. Det stora flertalet lärare i grundskolan idag möter eller kommer att möta elever med annat modersmål i sin undervisning. För skolans del innebär förhållandet med…

Läs mer

Dags för betyg

Dags för betyg

Skolverket har tagit fram en broschyr riktad till vårdnadshavare vars barn går i årskurs 4–6. Broschyren Dags för betyg innehåller information om de rättigheter eleven har i skolan, betygsskalan, betygssättning, de nationella proven samt vad som gäller när eleven är frånvarande från skolan.

Dags för betyg översatt till andra språk

 

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn

Skolverket har tagit fram en broschyr, en presentation och en film som till exempel kan användas av lärare i kommunikationen med föräldrar. Broschyren, powerpoint-presentationen och filmen har till största del samma innehåll, med den skillnaden att informationen i broschyren är lite mer omfattande. Broschyren och filmen berör alla fyra skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Powerpoint-presentationerna tar upp…

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn

Förskolan är till för ditt barn

Broschyren "Förskolan är till för ditt barn" riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. För att du som förälder/vårdnadshavare ska kunna vara med och påverka behöver du känna till hur förskolan ska fungera. Du är den som står ditt barn närmast och dina synpunkter är betydelsefulla i förskolan.Broschyren översatt till…

Läs mer

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material. Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller…

Läs mer

Diskussionsunderlaget till ämnet modersmål

Diskussionsunderlaget till ämnet modersmål

Diskussionsunderlaget riktar sig till dig som undervisar i modersmål i grundskolan och är tänkt att kunna användas som ett stöd för att sätta sig in i de nya samlade läroplanerna med kursplaner för de olika ämnena. Syftet med diskussionsunderlagen är att sätta fokus på den nya läroplanens uppbyggnad och struktur samt att visa hur den kan användas för…

Läs mer

Två språk eller flera?

Två språk eller flera?

Råd till föräldrar om språkutveckling på flera språk. Två språk eller flera är tvåspråkig med svenska samt översättningar. Ladda hem texten i pdf-format och skriv ut 30 sidor eller beställ hela häftet med fina bilder från Skolverket. Broschyren riktar sig föräldrar men också till personal i förskola,skola och barnavårdcentraler och till andra intresserade.

Språkforskningsinstitutet i Rinkeby har i…

Läs mer

  • 1
  • 2