Fjärrundervisning

 

Fjärrundervisning kan vara ett viktigt komplement till ordinarie modersmålsundervisning och studiehandledning.  

2015

Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen som börjar gälla 1 juli 2015. Undervisningen får bara ske i några få utvalda ämnen som exempelvis moderna språk och modersmål. Innan fjärrundervisning erbjuds måste varje skolenhet ha gjort kraftfulla försök att rekrytera en behörig lärare. Läs mer  om belutet på Riksdagens hemsida.

Läs även artikel i Lärarnas tidning, 2015-03-20 om rikdagens beslut och om förslag till ytterligare utredning om regler för fjärrundervisning.

 

2014

Den 8 september lämnade Utbildningsdepartemetet ett förslag på ändringar i skollagen till lagrådet där lagförslaget ska granskas innan det kan behandlas av riksdagen. Regeringens ambition är att förslagen till ändringar i skollagen ska träda i kraft den 1 juli 2015. Läs mer om Lagrådsremissen på Regeringskansliets hemsida.

 

2012

Utredningen om Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) föreslår att fjärrundervisning ska tillåtas i modersmål (inklusive minoritetsspråk) och i studiehandledning på modersmålet. Under våren 2013 kommer utredningen gå på remiss. När remissvaren är behandlade kan det bli ett nytt förslag på lagstiftning. Läs utredningen

 

2011

Regeringen startar hösten 2011 en utredning, om distansundervisning som ett alternativ till reguljär undervisning för barn och ungdomar.
Läs kommittédirektiv Dir:2011:85
Särskild utredare: Margareta Åberg, Sekreterare Margareta Wiman.

 

2010

Regeringen utformade 2010 ett förslag till reglering av undervisning på distans. Förslaget omfattade bland annat modersmålsundervisning och studiehandledning. Det skickades på remiss till mer än sextio organisationer och kommuner för att få in synpunkter. Här kan du också ta del av remissen. Med remissvaren i hand beslutade regeringen att tillsätta en utredning. 

 

 

distans

2009

Skolverket lämnar ett kompletterande förslag till reglering av distansundervisning för sameskolan och specialskolan. Skolverket utgår från de principer och förslag som redovisades i samband med det föregående uppdraget. Läs eller ladda ned Skolverkets kompletterande rapport från 2009.

2008

Skolverket lämnade år 2008 på regeringens uppdrag, förslag på hur distansundervisning skulle kunna regleras i grund- och gymnasieskola. Förslaget tog bl.a. hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar, bristen på behöriga lärare och glesbygdens villkor Läs eller ladda ned Skolverkets rapport från 2008. 

 

 


 

distansundervisning_skype_160


Distanskurser 

Distanskurser för nationella minoritetsspråk
Distanskurser för nationella minoritetsspråk har utveckats vid Sofia skola i Stockholm 2006-2007. Kurserna är tänkta att vara den röda tråden i undervisningen för elever som önskar läsa ämnet modersmål jiddisch, arli, kelderash, lovara, finska meänkieli, nordsamiska, lulesamiska eller sydsamiska. Här kan du se hur kuserna är uppbyggda men du möter inte handledaren på elevens skola, lärplattformen på webben eller läraren på distans.

 

Arli:

 Arli Nivå 1 Beršeskoro sikljojbaskoro plani, Läsårsplanering klaseske

Finska:

 Nybörjarfinska 1, läsårsplanering för 35 veckor
 Nybörjarfinska 2, läsårsplanering för 35 veckor
 Suomen kieli 1, finska 1, år 6-7
 Suomen kieli 2, finska 2, år 7-8
 Suomen kieli 3, finska 3, år 8-9

Jiddisch:

  Jiddisch nivå 1

Kelderash:

 Romani, Kelderash nivå 1, Sar te djines kado bersh

Lovara:

 Romska, Lovara nivå 1, Sicarimasko-plano

Lulesamiska:

 Lulesamiska år 6, läsårsplanering för 35 veckor

Meänkieli:

 Meänkieli Nivå 1, Läsårsplanering

Nordsamiska:

 Nordsamiska år 6, läsårsplanering för 35 veckor

 Sydamiska:

 Sydsamiska år 6, läsårsplanering för 35 veckor