Bibliotek

Regionbibliotek i Stockholm har gjort en förstudie, Nationella minoriteter och bibliotek. Här beskrivs nuläget för biblioteken och deras arbete med de nationella minoriteterna. Läs mer

Grundläggande modersmålsundervisning

Grundläggande modersmålsundervisning

Betänkande 2013/14:UbU21 Vissa skollagsfrågor

Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i…

Läs mer

Fakta & Framtid

Fakta & Framtid
Den här boken riktar sig till unga romer. Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Texterna kan användas som underlag för diskussion och för att inspirera ungdomar att söka mer information.Boken kan även fungera i undervisning i gymnasieskola, folkhögskola eller i studiecirklar. Fakta och Framtid finns på svenska, på romani arli,…

Läs mer

Judiska studier i grundskolan i Stockholm

Judiska studier i grundskolan i Stockholm

Redovisning av uppdraget att utvärdera målen för och genomförandet av ämnet judiska studier i Stockholms kommun enligt förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun samt undersöka effekterna på antagningen till gymnasieskolan för berörda elever, givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2008. Rapporten i pdf format

Romer i skolan

Romer i skolan

I denna studie har romska skolbarns situation undersökts. Studien har genomförts som fallstudier i ett antal skolor och tillsammans med representanter för romer.  Regeringen uppdrog åt Skolverket att genomföra en fördjupad studie av situationen för romer i den svenska skolan. Regeringsuppdraget har avrapporterats den 1 februari 2007. Uppdraget skulle omfatta följande:
1. En kartläggning av kommunernas insatser för att…

Läs mer

Tio pinnar i luften

Tio pinnar i luften

- Den första läroboken på nationella minoritetsspråk och på svenska!

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas språk, kultur religion och historia. I läroplaner och kursplaner anges mål för undervisningen. Den nya antologin ”Tio pinnar i luften” innehåller sagor, sånger och gåtor på nationella minoritetsspråk och svenska. Bidragen är skrivna av personer som talar finska, jiddisch, meänkieli,…

Läs mer

Fler artiklar...

  • 1
  • 2