Nyanländ - vem är det?

ny1Nyanländ - vem är det?

Begreppet "nyanlända elever" används om barn och ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Många har permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten, andra får uppehållstillstånd efter en längre tids väntan på flyktinganläggning eller som inneboende hos bekanta.Varje år kommer ett stort antal elever från andra länder till den svenska skolan. Det är barn och ungdomar med skiftande behov som skolan har till uppgift att möta på bästa sätt. 

Läs mer på Skolverkets webbplats om nyanlända.

 

Studiehandledning på modersmålet

Stöd till kommuner som tar emot nyanlända elever

Kompetens & fortbildning

Information till nyanlända

Information till nyanlända
Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan.Broschyrerna finns på arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Informationen är kortfattad och behöver kompletteras i möten eller på…

Läs mer

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 
Allmänna råd är en skrift med rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas för utbildning av nyanlända elever. Skriften innehåller kommentarer som förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material. Läs eller ladda ned Allmänna råd…

Läs mer