Förskola

 malm04LFörskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Samtidigt ska den vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

 

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att uppfylla skollagen och läroplanens mål.

 

Material för modersmål i förskolan

6bf8484d

Förskolan är till för ditt barn

En broschyr på tio olika språk om förskolans läroplan. Denna broschyr riktar sig främst till föräldrar. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera.
Läs eller beställ hos Skolverket

 

komma_till_tals

Komma till tals - flerspråkiga barn i förskolan

Stödmaterial till personal i förskolan, i syfte att öka kunskapen om utveckling av flerspråkighet. Läs eller beställ hos Skolverket

 

tv_sprk_eller_flera

Två språk eller flera - Råd till flerspråkiga familjer

Råd till föräldrar om språkutveckling på flera språk. Två språk eller flera är tvåspråkig med svenska samt översättningar. Broschyren riktar sig föräldrar men också till personal i förskola, skola och barnavårdcentraler och till andra intresserade.
Läs eller ladda ned hos Skolverket

Tema Modersmål har sammanställt barnböcker, musik och andra resurser för flerspråkiga barn i förskolan. Modersmålslärare har översatt och läst in böcker som barnen kan lyssna på direkt från webben. Förskolor berättar om hur de arbetat med flerspråkigt material, här finns också lästips för pedagoger, svenska och internationella webbsidor och tips på hur du lånar/köper in materialet.
Gå till webbplatsen eller kontakta Karin Sohlgren

förskoleboken redigerad-1

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att öka förskolepersonalens kunskap om barns flerspråkiga utveckling. Som en del i uppdraget har Skolverket tagit fram detta stödmaterial som syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Stödmaterialet är författat av Polly Björk-Willén, fil.dr. i tema Barn, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Tünde Puskás, fil. dr. i Etnicitet, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola och Anna Bylund, doktorand i pedagogiskt arbete, samtliga är verksamma vid Linköpings universitet. I arbetet har Kristina Wester, Luisella Galina Hammar och Magdalena Karlsson från Skolverket medverkat. Rapporten i pdf format