Gymnasieskola

norrkping03LModersmålsundervisning
Modersmålsundervisning är ett eget ämne på gymnasiet. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Modersmålslärare kommer ofta från det kultur- och språkområde de undervisar om . Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Studiehandledning på modersmål
Ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål. Läs mer

Organisationen i gymnasieskolan
När ungdomarna börjar gymnasieskolan kan de fortsätta läsa sitt modersmål. Modersmål kan läsas inom kursplanen som individuellt val, språkval (moderna språk) eller som utökad studiekurs utanför timplanen. Beroende på elevunderlag och resurser erbjuder kommunerna olika möjligheter till modersmålsundervisning på gymnasiet.

Vilka är de nationella minoritetsspråken?
De nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib, finska och jiddisch har utökade rättigheter när det gäller stöd och undervisning i och på modersmål.

Hur ansöker man om plats?
Föräldrarna och eleven ska vända sig till skolan eller till kommunen för att fråga undervisning. Det är föräldrarna och eleven som bestämmer om man vill ansöka, inte personal på skolan. Skolan bör dock informera föräldrar när det är tid för ansökan och hur de ska göra. Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning på gymnasieskola. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri för föräldrarna.

Vem ansvarar för stöd, undervisning och studiehandledning?
Huvudmannen har ansvar för gymnasieskolan. Huvudman har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska organiseras för att nå de riktlinjer staten satt upp. En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen eller inom den fristående verksamheten finns en grupp på minst fem elever och man kan finna lämpliga lärare. För elever med nationellt minoritetsspråk och för adoptivbarn finns utökade rättigheter till undervisning. Modersmålundervisning kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper.


utb_info_logoSkolverkets webbplats för elever och föräldrar som står inför gymnasievalet. Här finns information om de olika nationella programmen översatta till 15 olika språk. När du klickar på länken till ett program så hittar du översättningarna i högerspalten på sidan. Läs mer på Utbildningsinfo.se

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till olika språk