Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Mottagande och introduktion av nyanlända elever

Mottagande och introduktion av nyanlända elever

"En bra början-mottagande och introduktion av nyanlända elever" av Tore Otterup och Gilda Kästen-Ebeling 

Svenska skolor har tagit emot elever från många länder under flera decennier och har försökt att ordna mottagandet efter bästa förmåga. Numera finns emellertid mycket forskning som berör nyanlända elever och många användbara erfarenheter har under denna tid också gjorts i praktiken. I "En…

Läs mer

Minoritetsspråk stärks i skolan

Minoritetsspråk stärks i skolan

Möjligheterna att läsa de fem nationella minoritetsspråken ska förbättras. Därför tar Skolverket fram nya kursplaner för grundskolan. Tidigare fanns bara en kursplan i samiska men idag presenterar Skolverket förslag till kursplaner även i finska, jiddish, meänkieli och romani chib. De fem nationella minoritetsspråken ska också kunna läsas som nybörjarspråk. "De nationella minoritetsspråken har länge haft en svag ställning.…

Läs mer

Asylsökande barn

Asylsökande barn

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt att gå i skolan. Men det finns brister i kommunernas arbete med att tillgodose barnens rätt till utbildning. Det visar Skolinspektionens riktade tillsyn av utbildningen för dessa barn. Skolinspektionens flygande inspektion 2013 av asylsökande barns rätt till utbildning visade att det kan vara så att uppskattningsvis omkring…

Läs mer

Modersmålsundervisning ökar

Modersmålsundervisning ökar

Läsåret 2014/15 rapporterades 225 497 grundskoleelever vara berättigade till modersmålsundervisning, vilket motsvarar nästan 24 procent av samtliga elever. Det innebär att andelen berättigade till modersmålsundervisning har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående läsår. För sex år sedan var andelen 18 procent.

Andelen av de berättigade eleverna som deltar i modersmålsundervisning är 56 procent, vilket är mer än…

Läs mer

Språket bär kunskapen

Språket bär kunskapen

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell.…

Läs mer