ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ

ܬܗܢܝ̈ܬܐ ܥܡ ܩـܘ̈ܠܣܐ، ܠܟܘܠ ܡܠܦܢܐ ܘܡܠܦܢܝ̣ܬܐ!

 .Att vara lärare i världen är att vara en del av något större

 

 

 

 

ܒܶـܛـܠܳـܢܐ ܒܰـܣܺـܝ̣ـܡܐ

ܒܶـܛـܠܳـܢܐ ܒܰـܣܺـܝ̣ـܡܐ

ܒܶܛܠܳـܢܐ ــ ܒـܛـܠـܢـܐ

 

ܛـܠܳـܝ̈ܶـܐ ܐܶܬ̣ܳܐ ܒܶܛܠܳـܢܳܐ : ܗܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܡܶـــܢ ܝܰـܘܡܳܢܳܐ

ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ : ܕܠܳܐ ܟـܬ̣ܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܩܶܪܝܳܢܳܐ

 

ܥܰܡ ܟـܝܳـܢܐ ܕܠܳܐ ܐܶܣܳܪ̈ܐ : ܘܪܳܓ̣ܫܺܝܢܰــــܢ ܕܐܺܝܬ̣ܰܝــܢ ܡܳܪ̈ܶܐ

ܘܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬ̣ܳܐ ܠܰܢ ܫܳܪܶܐ : ܠـܟܽـܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܥܳܪܶܐ

    

ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܒܪܳܐ : ܘܐܶܢـܗܽܘ ܕܪܰܒܳܐ ܐܰܟ̣ ܓܰܒܪܳܐ

ܥܰܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܟ̣ ܫܰܒܪܳܐ : ܘܰܠܟܽـܘܠܰܢ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܣܰـܒܪܳܐ

 

ܘܡܶܐܟ̣ܠܳܐ ܘܫܶܥܝܳܐ ܘܚܺـܐܪܽܘܬ̣ܳܐ : ܥܰܡ ܡܰـܝ̈ܐ…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

 

ܒܽܘ ܦܘܽܪܣܐ ܕܘ̣ ܥܶܐܕ݂ܐ ܪܰܒܐ ܕܺܝ̣ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ،

ܟܳܡܩܰܪܒܝ̣ܢܰܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܝܰـܘ̈ܡܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ!

ܘܟܳܛܶܠܒܺܝܢܰܐ ܣܬܶܝ ܡܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܽܘ ܥܶܐܕ݂ܐ، ܕܛܳܪܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܝܳܐ: 

ܐ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܡܰܟܠܶܐ ܐܰ ܩܪ̈ܳܒܶܐ 

ܒ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܟܳܪܶܙ ܐܽܘ ܫܰܝܢܳܐ

ܓ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܶܡܣܰܒܶܪ ـ ܕܶܡܒܰܫܶܪ ܐܽܘ ܫܠܳܡܳܐ

ܕ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܡܰܠܝܳܐ ܦܨܺܝـܚܽـܘܬ̣ܐ

ܗ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܙܳܪܶܥ ܚـܕ݂ܳܝܽـܘܬ̣ܐ

ܘ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܡܳܐܣܱܪ ܠܰܢ ܒܺܝ̣ ܚܽـܘܒܳܐ

ܙ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܳܒܶܐ…

Läs mer

ܚܕ ܢܝ̣ܣܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

 ܚܕ ܢܝ̣ܣܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܐ ܕܚܰܕ݂ ܢܺܝܣܳܢ ܗܳܘܶܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܰܢ،

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܐܬ̣ܪܐ ܐܰܘ ܒܓܳܠܽܘܬ̣ܐ

ܣܒܠܬܐ: ܕܗܢـܘ ܝـܪܚـܐ

ܗܳܢܰـܘ ܝܰـܪܚܐ، ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܘܠܶܗ ܟܽܘܠ ܚܰـܕܘ̈ܳܬ̣ܐ.

ܚܽـܘܪܳܪ ܥܰܒܕ̈ܐ، ܚܽـܘܬ̣ܳܪ ܚܺܐܪ̈ܐ. ܟܽـܘܠܳـܠ ܬܰܪ̈ܥܐ ܦܽܘܢܳܩ ܦܰܓ̣ܪ̈ܐ:

ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܐ: ܫܳܕ݂ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܟ̣ ܕܥܰܠ ܡܰܠـܟ̈ـܐ.

 

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

 

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܠܦܘܬ̣ ܐܰܡܒܰܚ̈ܢܳܢܐ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܝ̣ܬ ܠܶܗ ܐܳܠܨܳܝܘ̣ܬ̣ܐ ܘܕܰܘܪܐ ܪܰܒܐ ܒܰܚܰܝ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ. ܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܗܶܫ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܕܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܐܶܡܗܳܝܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܳܒܝ̣ܢܰܐ ܝܘ̣ܩܪܐ ܣܰܓܝ̣ ܠܗ̱ܘ̣ ܝ̣ܠܳܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܡܰܡܠܠܐ، ܒܗ̱ܘ̣ ܙܡܳܪܐ ܘܒܗ̱ܘ̣ ܫܬܶܥܢܝܐ ܘܰܣـܛܰܪ. ܠܦܘ̣ܬ̣ ܐܰܡܒܰܚܢܳܢ̈ܐ ܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܙܡܳܪܐ ܘܒܗ̱ܘ ܫܬܶܥܢܝܐ ܟ̣ܰܝܺܦܐ ܟܳܠܳܩܶܛ ܐܰܡ̈ܠܐ…

Läs mer

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ
 

ܟܽܘܠ ܫܰܢ̱ܬܐ 21 ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܪܚܳܐ ܕܰܫܒܳܛ، ܗ̱ܽܘ ܝܰـܘܡܐ ܬܺܒܶـܝܠܳـܝܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܝܳܐ.

ܒܽܗ̱ܘ ܦܽـܘܪܣܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܰܢܳܐ، ܟܳܡܩܰܕܡܺܝܢܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܘܫܽـܘܘܫܳܛܐ ܠܟܽـܘܠـܠܶܗ ܐܰ ܠܶܫܳـܢ̈ܐ ܕܟܺܝܬ ܒܽܗ̱ܘ ܥܳܠܡܐ.

 Internationella Modersmålsdagen

.Den 21 februari är internationella modersmålsdagen. Syftet med dagen är att främja språklig och kulturell mångfald

.Dagen instiftades av UNESCO år 1999 och firas sedan dess varje år den 21:a februari

 :Redaktionen vill uppmärksamma…

Läs mer

Naum Faiq utifrån en ungdoms perspektiv - ܡܠܦܢܐ ܢـܥـܘܡ ܦܐܝܩ

 Naum Faiq utifrån en ungdoms perspektiv - ܡܠܦܢܐ ܢـܥـܘܡ ܦܐܝܩ

                                                               ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ 1930 ــ 1868

ܟܽܘܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܒܽܗ̱ܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫܒ̣ܳܛ، ܟܳܡܺܝܣܶܡ ܗ̱ܽܘ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܐ ܕܽܗ̱ܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰـܥܽـܘܡ ܦܰـܐܝܶܩ.

ܗ̱ܰܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܣܬܶܝ، ܣܺܝܡ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܐ ܘܙܽܘܝܳـܚ̈ܐ ܒܰܐܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܘܡܕܺܝـܢ̈ܳܬ̣ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܕܟܳـܚܳـܝܶܐ ܗ̱ܽܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ.
ܘܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܪܣܰـܢܳـܐ، ܟܺܝܒـܟ̣ܽـܘ ܕܫܳܡܥܺܝܬܽܘ ܗ̱ܺܝ ܚـܙܳܬ̣ܳܐ…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery