Skriv ut

on .

Bagong Alpabeto

ANG BAGONG ALPABETONG FILIPINO

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L       M     N     Ň     NG     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

Ang idinagdag na walong titik ( C, F, J, ŇQ, V, X, Z ) ay ginagamit para sa mga sumusunod.

1. Pantanging pangalan ng tao, hayop, bagay o lunan.
Carlos   Volter   El Niňo   Jimenez   Luzon

2. Mga katutubong salita mula sa mga dialekto ng bansa.
Hadji     villa    hacienda    canao   jihad

3. Mga salitang banyaga na walang katumbas sa Filipino.
Canvas   jazz   quorum   fastfood   visa   xerox 

Ilang Paliwanag ukol sa Titik Ň (enye)

Sa dahilang ang titik Ň (enye) ay titik mula sa kastila, wala ni isa mang salitang Tagalog (Filipino) na isinama sa diksyunaryong ito na nagsisimula sa naturang titik.

Gayunpaman, may iilang salitang etniko na natagpuan sa Ň (enye) na ginawang pinakakinatawan ng naturang titik. Nagsama rin ng ilang salita na nagtataglay ng titik Ň (enye),bagamat ito ay nasa loob ng salita.

Halimbawa:Caňao   - panseremonyang sayaw ng mga Igorot

Piňa (ananas)  - isang uri ng prutas 

ANG PAGBASA NG MGA LETRA. 

Ang pagbigkas sa mga letra ng alpabetong Filipino ay bigkas-Ingles maliban sa Ň(enye) na tawag kastila.

A       B      C      D      E      F       G        H         I        J/ey/   /bi/    /si    /di/   /i/     /ef/   /dzi/   /eyts/  /ay/   /dzey/ K        L       M       N        Ň       NG      O     P       Q/key/  /el/    /em/    /en/   /enye/  /en dzi/  /o/   /pi/   /kyu/R         S        T       U      V          W           X         Y       Z/ar/    /es/     /ti/    /yu/   /vi/   /dobol yu/   /eks/   /way/   /zi/