• Icon 02

  • Icon 03

  • Icon 04

  • ur
  • wikipedia

Skriv ut

ምጽዋዕ

ዕዳጋ፡ ጥዋለት፡ ውሽጢ ባጽዕ፡ ግራርን ዘጠቓለለት ከተማ ኢያ። ንነዊሕ እዋን ቀንዲ ወደብ ኤርትራ ኮይና ዝጸንሐት'ያ። ኣዝያ ተፈታዊት ሰሓቢት በጻሕቲ ኢያ። ጉርጉሱም ኣብ ጥቓ ምጽዋዕ ይርከብ። ካብ መስከረም ክሳዕ መጋቢት ዘሎ እዋን ምጡን ምቘት ኣሎዋ። ካብ ሚያዝያ ክሳዕ ነሓሰ ግን፡ ኣዝዩ ውዑይ ኢዩ። ምጽዋዕ፡ መፍረ ጨው፡ መፋረዪ ሽሪምፕን (ሓሰኻ ባሕሪ) ዓሳን ከምኡ'ውን ፋብሪካ ስሚንቶ ዘለዋ ከተማ ኢያ።

 

መገዲ ባጽዕ

ጸሓይ በርቂ

ሓደስቲ ህንጻታት

chew0

መፍረ ጨው

መፋረዪ ሽሪምፕ (ሓሰኻ ባሕሪ)

ሕርሻ ሳሊኮርኒያ

 

ናይ ቀደም ድልድል

ገለ ካብ ህንጻታት ባጽዕ

ሓደ ካብ ሓደስቲ ህንጻታት

bcheG

ጨው ምስ ተኣከበ

ሕርሻ ዓሳ

ሓደ ካብ መጐዓዝያ

ሽሪምፕ (ሓሰኻ ባሕሪ)

ተኽሊ ሳሊኮርኒያ

ቈልዑ ራሻይዳ

ኣግማል

ስጋለት ቀጣን

ራሻይዳ

ኣባይቲ ራሻይዳ

ታሪኻውያን ታንክታት

ውሽጢ ባጽዕ

መንበሪ ንጉስ ዝነበረ